Thứ sáu 17/08/2018 18:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đăng ký thực tập của sinh viên các lớp K34 và K36B

Thứ sáu 03/11/2017 09:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký thực tập của sinh viên các lớp K34 và K36B cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền