Thứ ba 14/08/2018 13:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đăng ký học lại, học bổ sung và học cải thiện điểm học kỳ 1, năm học 2018-2019

Thứ năm 02/08/2018 08:39

Dự thảo lịch học học, học bổ sung, học cải thiện điểm. Xem và tải tài liệu tại đây
Dự thảo lịch học học, học bổ sung, học cải thiện điểm. Xem và tải tài liệu tại đây


Học viện Báo chí & Tuyên truyền