Chủ nhật 22/07/2018 02:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo thời gian biểu học tập và giảng dạy từ học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ bảy 29/07/2017 10:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời gian biểu học tập và giảng dạy từ học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền