Thứ tư 26/09/2018 21:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi

Thứ ba 16/01/2018 15:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền