Thứ tư 26/09/2018 04:10 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc cảnh cáo sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện

Thứ năm 12/10/2017 10:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc cảnh cáo sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền