Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học

Thứ năm 31/05/2018 10:08

Học viện báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền