Thứ tư 26/09/2018 04:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình

Thứ hai 14/05/2018 15:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền