Thứ năm 19/04/2018 22:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình

Thứ sáu 01/12/2017 13:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền