Thứ sáu 19/01/2018 16:10 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả tin học và ngoại ngữ đợt 1 K34 năm 2017

Thứ tư 06/12/2017 08:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả tin học và ngoại ngữ đợt 1 K34 năm 2017 cụ thể như sau:

- Tin học

- Ngoại ngữ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền