Thứ sáu 25/05/2018 23:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 đợt cuối khóa 33

Thứ sáu 01/09/2017 11:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 đợt cuối khóa 33 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền