Thứ sáu 17/08/2018 18:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi ngoại ngữ, tin học đợt 2 K34

Thứ tư 07/02/2018 15:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi ngoại ngữ, tin học đợt 2 K34 cụ thể như sau:

- Kết quả Ngoại ngữ

- Kết quả Tin học

Học viện Báo chí & Tuyên truyền