Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi B2 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018

Thứ sáu 01/06/2018 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B2 chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2018 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền