Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện

Thứ năm 31/05/2018 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền