Thứ tư 26/09/2018 03:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện

Thứ năm 10/05/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền