Thứ tư 20/06/2018 07:02 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi ngoại ngữ đợt 2 k34

Thứ sáu 19/01/2018 11:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi ngoại ngữ đợt 2 k34 cụ thể như sau:

- Phòng thi viết B1

- Phòng thi vấn đáp B1

- Phòng thi vấn đáp B2, C1

- Phòng thi B2, C1


Học viện Báo chí & Tuyên truyền