Thứ tư 15/08/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK 2 năm học 2017 - 2018

Thứ năm 31/05/2018 17:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK2 năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Danh sách phòng thi vấn đáp

- Danh sách tiếng Trung HP2

- Danh sách tiếng Anh HP 2 ca 3 (miễn học)

- Danh sách tiếng Anh HP 2 ca 4 (miễn học)

- Danh sách tiếng Anh HP 2 ca 3

- Danh sách tiếng Anh HP 2 ca 4

Học viện Báo chí & Tuyên truyền