Chủ nhật 22/07/2018 19:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi Ngoại ngữ học phần 1 (K37), học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thứ tư 03/01/2018 15:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi Ngoại ngữ học phần 1 (K37), học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Danh sách thi tiếng Anh HP1 thi ca 3 từ N1 đến N18

- Danh sách thi tiếng Anh HP1 thi ca 4 từ N19 đến N25

- Danh sách thi tiếng Anh HP1 thi ca 4 lớp K34 học lại

- Danh sách thi tiếng Anh HP1 thi ca 4 sinh viên miễn học chỉ dự thi

- Danh sách thi tiếng Trung HP1 thi ca 4

- Danh sách thi tiếng Trung lớp học lại

- Danh sách phòng thi vấn đáp

Học viện Báo chí & Tuyên truyền