Thứ tư 23/05/2018 19:59 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi B1, B2 chuẩn đầu ra K34 đợt 1

Thứ tư 15/11/2017 13:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi B1, B2 chuẩn đầu ra K34 đợt 1 cụ thể như sau:

- Danh sách phòng thi B2 (Viết và vấn đáp)

- Danh sách thi vấn đáp B1

- Danh sách thi viết B1

Học viện Báo chí & Tuyên truyền