Thứ tư 15/08/2018 20:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp các lớp K34 (2014 - 2018) và K36B (2016 - 2018) hệ đại học chính quy

Thứ ba 31/10/2017 15:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp các lớp K34 (2014 - 2018) và K36B (2016 - 2018) hệ đại học chính quy cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền