Thứ tư 15/08/2018 02:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thời khóa biểu các lớp khóa 37 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ hai 28/08/2017 12:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thời khóa biểu các lớp khóa 37 học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Lớp ghép

- Lớp hành chính

Học viện Báo chí & Tuyên truyền