Thứ tư 15/08/2018 02:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đề cương chi tiết học phần các chuyên ngành

Thứ ba 06/06/2017 09:33

TT

TÊN CHUYÊN NGÀNH

XEM CHI TIẾT

1      

Ngành Triết học (chuyên ngành Triết học Mác - Lênin)

Tại đây

2      

Ngành Kinh tế chính trị

Tại Đây

3      

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tại Đây

4      

Ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)

Tại Đây

5      

Ngành Lịch sử (chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam)

Tại Đây

6      

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (chuyên ngành đào tạo giảng viên Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

Năm 2014

Năm 2016

7      

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (chuyên ngành Công tác tổ chức)

Năm 2016

8      

Ngành Chính trị học (chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa)

Năm 2014

Năm 2016

9      

Ngành Chính trị học(chuyên ngành Văn hóa phát triển)

Tại Đây

10 

Ngành Chính trị học(chuyên ngành Chính trị phát triển)

Năm 2014

Năm 2016

11 

Ngành Chính trị học(chuyên ngành Chính sách công)

Tại Đây

12 

Ngành Chính trị học(chuyên ngành Quản lý xã hội)

Tại Đây

13 

Ngành Chính trị học(chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước)

Tại Đây

14 

Ngành Chính trị học (chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Tại Đây

15 

Ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế)

Tại Đây

16 

Ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành Thông tin đối ngoại)

Tại Đây

17 

Ngành Xã hội học

Tại Đây

18 

Ngành Công tác xã hội

Tại Đây

19 

 Ngành Quan hệ công chúng

Tại Đây

20 

Ngành Quảng cáo

Tại Đây

21 

Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo in)

Tại đây

22 

Ngành Báo chí (chuyên ngành Ảnh báo chí)

Tại Đây

23 

Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo phát thanh)

Tại Đây

24 

Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo truyền hình)

Tại Đây

25 

Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo mạng điện tử)

Tại Đây

26 

Ngành Báo chí (chuyên ngành Quay phim truyền hình)

Tại Đây

27 

Ngành Xuất bản (chuyên ngành Biên tập xuất bản)

Tại Đây

28 

Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh)

Tại Đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền