Thứ tư 15/08/2018 02:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách dự thi tin học và ngoại ngữ đợt 1 K34

Thứ sáu 03/11/2017 08:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi tin học và ngoại ngữ đợt 1 K34 cụ thể như sau:

- Danh sách Tin học

- Danh sách Ngoại ngữ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền