Chủ nhật 22/07/2018 19:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc xác định tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị và tổ chức lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp Bằng cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ bảy 22/07/2017 16:26

Thông báo về việc xác định tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị và tổ chức lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp Bằng cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí & Tuyên truyền