Thứ tư 26/09/2018 16:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ II, năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp K37

Thứ tư 20/12/2017 10:47

Lịch dự thảo kèm theo. Xem và tải lịch học tại đây

Lịch dự thảo kèm theo. Xem và tải lịch học tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền