Thứ sáu 19/01/2018 15:59 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thời khóa biểu chính thức học kỳ II, năm học 2017-2018 khóa 34, khóa 36

Thứ năm 14/12/2017 15:58

1- Thời khóa biểu các lớp K34:

Lớp hành chính

Lớp tín chỉ

2- Thời khóa biểu các lớp K36:

Lớp hành chính

Lớp tín chỉ

Học viện Báo chí & Tuyên truyền