Chủ nhật 22/07/2018 19:45 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy học lại, học cải thiện điểm các học phần tín chỉ HK II, năm học 2017-2018

Thứ sáu 15/12/2017 16:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch giảng dạy học lại, học cải thiện điểm các học phần tín chỉ HK II, năm học 2017-2018 như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền