Thứ sáu 25/05/2018 23:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên miễn tiếng Anh học phần 1, 2

Thứ năm 07/09/2017 10:37

1. Quyết đinh Về việc cho sinh viên miễn học ngoại ngữ học phần 1, 2 trong chương trình đào tạo đại học chính quy tập trung khóa 37. Xem và tải Quyết định tại đây

2. Danh sách sinh viên được miễn học ngoại ngữ HP1, 2. Tải danh sách tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền