Thứ tư 26/09/2018 15:48 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định xóa tên học viên khỏi danh sách các lớp Cao học khóa 19 (2013-2015)

Thứ sáu 22/12/2017 15:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định xóa tên học viên khỏi danh sách các lớp Cao học khóa 19 (2013-2015) như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền