Thứ ba 14/08/2018 13:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo về luận án Tiến sĩ : "Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay"

Thứ sáu 04/05/2018 09:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch bảo về luận án Tiến sĩ cấp cơ sở tại Học viện với đề tài "Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay" như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền