Thứ ba 23/01/2018 17:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2012

Thứ ba 15/04/2014 10:54

Thực hiện chỉ thị về việc Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2012 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo công khai số liệu quyết toán năm 2012 như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền