Thứ tư 15/08/2018 05:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018)

Thứ tư 13/06/2018 15:26

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018) cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền