Thứ ba 14/08/2018 23:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung châu Âu tại Học viện

Thứ ba 12/09/2017 11:07

Học viện Báo chí va Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung châu Âu tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền