Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 14/08/2016

Thứ tư 17/08/2016 15:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 14/08/2016 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền