Thứ sáu 25/05/2018 19:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí truyền thông 2018

Thứ ba 27/02/2018 10:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí truyền thông 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền