Thứ ba 20/02/2018 04:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định mở lớp và danh sách học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai 21/03/2016 14:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Quyết định mở lớp và danh sách học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền