Thứ ba 14/08/2018 23:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ biên tập và Quản lý xuất bản

Thứ ba 19/12/2017 16:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ biên tập và Quản lý xuất bản cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền