Thứ sáu 17/08/2018 02:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ngành Công tác xã hội

Thứ năm 20/02/2014 14:12

Đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Công tác xã hội .

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương tới địa phương

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội… và các trung tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế của Nhà nước (Trung tâm bảo trợ xã hội, Các mái ấm, Nhà tình thương…)

- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội trong các Công ty, Trung tâm làm dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý.

- Có thể tư vấn, hỗ trợ cho các nhà quản lý lãnh đạo tham mưu, giám sát quá trình thực hiện chính sách cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Làm công tác giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

- Hoạt động nghề nghiệp tại các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm chăm sóc cộng đồng, trợ lí dự án phát triển cộng đồng và cán bộ truyền thông trong các dự án phát triển.

- Làm công tác chuyên môn tại các tổ chức quốc tế.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, các lí thuyết và mô hình công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ và ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề. Đồng thời, có kiến thức nghiên cứu và xây dựng các mô hình tiếp cận khác nhau giúp đỡ đối tượng có vấn đề trong cuộc sống; kiến thức nghiên cứu và xây dựng chính sách. Đặc biệt biết sử dụng các mô hình truyền thông và các mô hình quản trị trong hoạt động công tác xã hội.

- Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4.2. Kỹ năng

Người học khi tốt nghiệp, bước đầu có những năng lực cơ bản sau:

- Sử dụng được các kĩ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp các cá nhân, gia đình và nhóm để giúp họ tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của mình;

- Có kĩ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lí và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng.

- Phát triển kĩ năng vận động và tham gia gia xây dựng chính sách xã hội và các chính sách có liên quan;

- Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ

- Có kĩ năng phân tích, đánh giá, áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (giảng dạy, kiểm huấn).

- Có kĩ năng giao tiếp, tuyên truyền vận động và huy động các phương tiện truyền thông đại chúng phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội.

- Có các kiến thức cơ bản về hoạt động công tác đoàn thể, hoạt động chính trị phối hợp cùng với các hoạt động công tác xã hội.

- Có sức khỏe, sẵn sàng đi xa và có tình yêu thương con người.

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, trung thành với Đảng;

- Có đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, lối sống lành mạnh, có hành động tích cực, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Có thái độ khách quan, khoa học, trung thực, có năng lực và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Có tinh thần phê phán, đánh giá những vấn đề chính trị, xã hội của thời đại và đất nước.

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

- Nhập môn quản lý xã hội

- Pháp luật đại cương

- Nhập môn xã hội học

- Quản lý hành chính Nhà nước

- Xây dựng Đảng

- Tâm lý học đại cương

- Xã hội học nông thôn

- Xã hội học đô thị

- Dân số và phát triển

- .....

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (18 đvht):

- Hành vi con người và môi trường xã hội

- Nhập môn công tác xã hội

- Chính sách xã hội

- Lý thuyết công tác xã hội

- Tâm lý học xã hội

- Phát triển cộng đồng

- Tuyên truyền vận động

- Công tác xã hội với người HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm

- Công tác xã hội với trẻ em thiệt thòi

- Công tác xã hội với nhóm thiểu số

- .....

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (70 đvht):

- Truyền thông đại chúng với công tác xã hội

- An sinh xã hội

- Công tác xã hội cá nhân

- Công tác xã hội nhóm

- Tham vấn cơ bản

- Thực hành công tác xã hội

- Xây dựng, quản lý và phát triển dự án

- Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

- Quản trị công tác xã hội

- Thiết kế nghiên cứu

- Đạo đức nghề nghiệp

- Kỹ thuật thu thập thông tin

- Kỹ thuật xử lý thông tin

- Lý thuyết phát triển

- .....

Học viện Báo chí & Tuyên truyền