Thứ sáu 17/08/2018 02:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (mã số chuyên ngành 607)

Thứ năm 20/02/2014 17:09

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

- Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo mạng điện tử, các trang Web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...

- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội v.v....

- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

- Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị-  xã hội của Đảng và Nhà nước.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

- Được đào tạo cơ bản, hệ thống về báo chí trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có tri thức chuyên sâu về báo mạng điện tử, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

4.2. Kỹ năng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có những kỹ năng sau:

- Kỹ năng thực hiện các thể loại báo chí, đặc biệt là các thể loại báo mạng điện tử.

- Kỹ năng biên tập tác phẩm và biên tập tổng thể .

- Kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm báo mạng.

- Kỹ năng làm báo  đa phương tiện

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí và truyền thông đại chúng.

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (68 đvht):

- Pháp luật đại cương

- Chính trị học đại cương

- Quản lý hành chính nhà nước

- Nguyên lý quản lý kinh tế

- Xây dựng Đảng

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Tiếng Việt thực hành

- Văn học Việt Nam và nước ngoài (chuyên đề)

- Lý luận văn học

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- .....

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (30 đvht):

- Lịch sử báo chí

- Lý thuyết truyền thông

- Cơ sở lý luận báo chí

- Luật pháp và đạo đức nghề nghiệp nhà báo

- Ngôn ngữ báo chí

- Biên tập văn bản báo chí

- Tâm lý báo chí

- Quan hệ công chúng

- Xã hội học báo chí

- .....

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (55 đvht):

- Tác phẩm báo chí

- Lao động nhà báo

- Nhập môn báo mạng điện tử

- Âm thanh và hình ảnh cho báo mạng điện tử

- Trình bày báo mạng điện tử

- Tin, tường thuật

- Bài phản ánh và viết chân dung

- Phóng sự

- Điều tra

- Phỏng vấn

- Chính luận

- Tổ chức diễn đàn báo mạng điện tử

- .....

Học viện Báo chí & Tuyên truyền