Thứ sáu 17/08/2018 02:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in (mã số chuyên ngành 602)

Thứ năm 20/02/2014 15:11

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Người được đào tạo có khả năng thực hiện các chức trách của phóng viên, biên tập viên, nhân viên nghiệp vụ truyền thông – PR, hoặc đảm nhận cức trách quản lý phòng ban chuyên môn tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông; làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông - PR.

Ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị nước ta.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học Mác-Lênin. Ngoài ra, người học được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về lý luận và kỹ năng nghề nghiệp báo chí - truyền thông, chuyên ngành báo in. Cụ thể: những kiến thức nền tảng về lý luận, lịch sử ngành truyền thông - báo chí, nhất là kiến thức lý luận ngành báo chí, chuyên ngành báo in; những kiến thức về lý thuyết và kỹ năng tác nghiệp báo chí, truyền thông, PR (quan hệ công chúng)..

Mục tiêu về kiến thức là người tốt nghiệp được trang bị kiến thức về báo chí truyền thông nói chung, chuyên ngành báo in nói riêng một cách cơ bản và hệ thống, bảo đảm cơ sở hình thành nhận thức, thái độ hành nghề đúng; trên cơ sở ấy hình thành hệ kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp báo chí – truyền thông.

4.2. Kỹ năng

Trên cơ sở kiến thức ngành và chuyên ngành được trang bị cơ bản và hệ thống, hình thành nhận thức và thái độ hành nghề đúng, người học được trang bị các kỹ năng cơ bản để có thể hành nghề phù hợp với chức danh được đào tạo là phóng viên, biên tập viên trong tòa soạn báo chí, nhân viên truyền thông, PR (quan hệ công chúng), cán bộ nhân viên tham mưu trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị…. như kỹ năng nắm bắt tình hình, tiếp cận sự kiện thông tin, thu thập và xử lý… tin tức báo chí; tổ sản xuất sản phẩm báo chí – truyền thông, tổ chức chức sự kiện, xử lý khủng hoảng, kỹ năng quản lý, tham mưu…

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

Những người được đào tạo theo chương trình này phải có trình độ giác ngộ chính trị và lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước sâu sắc; có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí - truyền thông để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp khu vực và trên thế giới; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí - truyền thông.

Người được đào tạo phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của một nhà báo; phát triển thể chất và các phẩm chất về tâm lý, phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp báo chí – truyền thông.

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (68 đvht):

- Pháp luật đại cương

- Quản lý hành chính nhà nước

- Chính trị học đại cương

- Nguyên lý quản lý kinh tế

- Xây dựng Đảng

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Tiếng Việt thực hành

- Thống kê và xử lý dữ liệu

- Văn học Việt Nam và nước ngoài (chuyên đề)

- Lý luận văn học

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- .....

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (26 đvht):

- Lý thuyết truyền thông

- Cơ sở lý luận báo chí

- Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp nhà báo

- Ngôn ngữ báo chí

- Biên tập văn bản báo chí

- Tâm lý báo chí

- Quan hệ công chúng

- Xã hội học báo chí

- .....

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (59 đvht):

- Lịch sử báo chí

- Các loại hình báo chí hiện đại

- Lao động nhà báo

- Tác phẩm báo chí

- Phương thức làm tin

- Viết bài phản ánh

- Làm phỏng vấn

- Viết phóng sự

- Viết điều tra

- Viết bình luận

- Ảnh báo chí

- Tổ chức sản xuất sản phẩm báo in

- Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí 

- Kỹ thuật - công nghệ làm báo hiện đại

- Các chuyên đề báo chí

- .....

Học viện Báo chí & Tuyên truyền