Thứ sáu 17/08/2018 02:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội (mã chuyên ngành 532)

20/02/2014 14:06

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học.

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước (mã số chuyên ngành 537)

20/02/2014 09:44

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học.

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển (mã số chuyên ngành 535)

20/02/2014 08:54

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học.

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công (mã số chuyên ngành 536)

20/02/2014 08:48

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học .

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển (mã số chuyên ngành 531)

20/02/2014 08:40

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học .

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Giáo dục lý luận chính trị (mã số chuyên ngành 534)

20/02/2014 08:31

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Giáo dục lý luận chính trị. Sinh viên được miễn học phí trong toàn khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân...

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý văn hóa - tư tưởng (mã số chuyên ngành 530)

20/02/2014 08:22

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý văn hóa – tư tưởng. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

20/02/2014 08:13

Đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh (mã số chuyên ngành 533)

20/02/2014 08:05

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân...

Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

20/02/2014 07:53

Đào tạo trình độ đại học ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử...

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số chuyên ngành 527)

19/02/2014 17:05

Đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Kinh tế .

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị Mác - Lênin (mã số chuyên ngành 526)

19/02/2014 16:18

Đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Kinh tế.

Ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học (mã số chuyên ngành 525)

19/02/2014 15:38

Đào tạo trình độ đại học ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân...

Ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin (mã số chuyên ngành 524)

19/02/2014 14:24

Đào tạo trình độ đại học ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Triết...