Thứ năm 16/08/2018 15:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện (mã số chuyên ngành 608)

13/03/2014 07:56

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí .

Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách

21/02/2014 09:10

Đào tạo trình độ đại học ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xuất bản.

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh

21/02/2014 08:51

Đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế (mã số chuyên ngành 611)

21/02/2014 08:44

Đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế. Sinh viên được được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quan hệ quốc...

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại (mã số chuyên ngành 610)

21/02/2014 08:34

Đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quan hệ quốc tế.

Ngành Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing

21/02/2014 07:46

Đào tạo trình độ đại học ngành Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quảng cáo .

Ngành Quan hệ công chúng

21/02/2014 07:41

Đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ công chúng. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quan hệ công chúng.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình (mã số chuyên ngành 606)

21/02/2014 07:36

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (mã số chuyên ngành 607)

20/02/2014 17:09

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (mã số chuyên ngành 605)

20/02/2014 16:33

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh (mã số chuyên ngành 604)

20/02/2014 16:09

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí (mã số chuyên ngành 603)

20/02/2014 15:19

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in (mã số chuyên ngành 602)

20/02/2014 15:11

Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí.

Ngành Xã hội học

20/02/2014 14:28

Đào tạo trình độ đại học ngành Xã hội học. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xã hội học .

Ngành Công tác xã hội

20/02/2014 14:12

Đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Công tác xã hội .