Chủ nhật 22/07/2018 19:21 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban Tổ chức - Cán bộ

Thứ ba 26/11/2013 15:57

Số điện thoại : 0437546963  số máy lẻ: 410  

Trưởng ban :411

Email: bantochuccanbo@ajc.edu.vn  

1. Quá trình hình thành

Ban Tổ chức - Cán bộ (trước đây là Phòng Tổ chức - Cán bộ) là một đơn vị được hình thành từ khi thành lập nhà trường. Thời kỳ đầu có 02 đồng chí làm nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc ổn định tổ chức của nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham mưu giúp lãnh đạo Học viện về xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện; quản lý công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện đúng và kịp thời chế độ, chính sách đối công chức, viên chức, lao động hợp đồng của trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Đầu mối nghiên cứu, lập đề án xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện; chủ trì xây dựng để trình Giám đốc quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Học viện.

- Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Học viện, chủ trì triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của Học viện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; chủ trì tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; tiếp nhận công chức, viên chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện.

- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với viên chức, lao động thử việc. Thực hiện các thủ tục trình Giám đốc ký các Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động phục vụ nhu cầu công tác của Học viện.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

- Thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương; phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ trong Học viện.

- Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ, các biểu mẫu thống kê về nhân sự theo quy định. Theo dõi tăng, giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ của công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ lưu trữ.

- Triển khai thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, nâng bậc, chuyển ngạch công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức và người lao động.

3. Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, biên chế của Ban gồm có 06 cán bộ, viên chức:

          1. Đ/c Trần Xuân Học             - Trưởng ban

          2. Đ/c Đặng Thị Thoa              - Phó trưởng ban

          3. Đ/c Lê Thị Phượng              - Chuyên viên chính

          4. Đ/c Phạm Xuân Huy           - Chuyên viên

          5. Đ/c Phạm Thị Thu Trang    - Chuyên viên 

  6. Đ/c Võ Thị Hương Giang   - Chuyên viên

5. Thành tích của đơn vị

Công tác Tổ chức - Cán bộ luôn giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện các mặt công tác: Xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường; tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, viên chức, Ban Tổ chức - Cán bộ luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và Đảng ủy nhà trường.

Các thế hệ cán bộ, viên chức Ban Tổ chức - Cán bộ từ trước đến nay có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn khá, tận tụy công tác trên mỗi cương vị được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

Ngoài ra, cán bộ, viên chức của Ban còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chủ nhiệm một đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở; nhiều bài viết đăng trên các tạp chí, các báo và phương tiện thông tin đại chúng khác.

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền