Thứ ba 23/01/2018 17:10 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban Giám Đốc

Thứ năm 13/09/2012 15:21

 

 

Giám đốc

PGS.TS Trương Ngọc Nam

 

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Lưu Văn An

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Phạm Huy Kỳ

 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền