Thứ sáu 20/04/2018 21:40 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên nội trú tháng 4/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 3/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 2/2018

Biểu chi tiết xe ô tô tăng, giảm trong năm

Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2013 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Dành cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ (Dành cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện)

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2017

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2017

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2017

Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2017

Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2017

Các ngành đào tạo mới năm học 2018 - 2019

Danh sách sinh viên nội trú tính đến ngày 1/1/2018

Quy định về điều kiện xét duyệt quần chúng ưu tú đi học lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng", xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức